رشته هاو مقاطع تحصیلی

رشته هاو مقاطع تحصیلی

گروه مهندسی معماری دانشگاه علم و فرهنگ در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.

رشته های تحصیلی ارائه شده:

مقطع کارشناسی :

  • رشته مهندسی معماری

در مقطع کارشناسی تمرکزهای تعریف شده در سرفصل مصوب سال 1377 وزارت علوم ارائه می شود.

مقطع کارشناسی ارشد :

  • رشته مهندسی معماری - معماری

در مقطع کارشناسی ارشد تمرکز های تعریف شده در سرفصل مصوب سال 1377 وزارت علوم ارائه می شود.